Veronesi Domenico – Maestro CINTURA NERA 5° DAN International Asi Do – Ju-Jitsu – Ju-Jitsu – 202416415