Verdirosi Ivano – Allenatore 2° Dan – Ju-Jitsu – Ju-Jitsu – 202212353