SOTIRA Nikollaq – Istruttore 1°livello – Arti Marziali – Ju jitsu israeliano/Krav maga – 202212793