Santacà Sham Anton – 1° dan – KARATE – KARATE – 202214023