Raucci Luca – maestro 7° dan – KARATE – kyushin ryu – 20228212