Kikuchi Akiko – Maestro 4° – INTERNATIONAL ASI DO – Arti Marziali – IAIDO Ryushin Souchi Ryu – 202213670