FAZZARI MARCELLO – ISTRUTTORE – Wushu Kung Fu Moderno – Taolu; Sanshou – 202214460