Di Marco Paolo – ISTRUTTORE 3° Duan – Wushu Kung Fu Tradizionale – QI GONG – 202212748