Bellomo Renato – Maestro 5° Dan – Ju-Jitsu – Ju-Jitsu – 202212357