Baiano Antonio – Istruttore 3° dan – KARATE – kyushin ryu – 20228214